juristfirman
    cristina thornell

 

Bolagsrätt

 

Inom bolagsrättens område regleras förhållanden som rör de olika juridiska
personerna aktiebolag, handelsbolag/kommanditbolag, enkla bolag och
ekonomisk förening.

De olika juridiska personernas rättigheter och skyldigheter regleras i lag.
För aktieägares och bolagsmäns samverkan i den juridiska personen kan
det bli aktuellt med upprättande av aktieägaravtal eller handelsbolagsavtal
(kompanjonsavtal) för att reglera delägarnas inbördes förhållanden. Här
regleras exempelvis ekonomiska insatser, arbetsinsatser, vinstutdelning,
beslutanderätt, hur utträde skall ske mm.

Juristfirman kan biträda med 

- upprättande av olika handlingar i samband med bolagsbildning t ex 
  stiftelseurkund, bolagsordning, handlingar inför konstituerande stämma,
  stadgar för ekonomisk förening mm

- upprättande av aktieägaravtal och handelsbolagsaval.

Pedro de Camprobín, Vas med blommor, 1665, privat ägo